Back
PRODUCTEN
COLLECTIONS
KOFFIE
KOFFIEMACHINES EN MAKERS
Accessoires
BUSINESS
LAVAZZA STORIES
alt alt

verkoopvoorwaarden

Update 20/07/2017

 

Deze verkoopvoorwaarden reguleren de levering en verkoop van producten aan de consument via de lavazza.it-website (hierna de “website”), eigendom van Luigi Lavazza S.p.A. , en worden geformuleerd en geleverd in overeenstemming met de bepalingen van het Italiaanse wetgevingsdecreet nr. 2016 van 6 september 2005 (de zogenaamde “consumentenwetgeving”) en alle andere wetgeving die van toepassing is op e-commerce.

U hebt het recht om aanvullende informatie aan te vragen via onze ondersteunende diensten door contact op te nemen met de Klantenservice. Bovendien, voor alle andere juridische informatie met betrekking tot het gebruik van de website en de aankopen via de website, verwijzen wij u naar de secties: GebruiksvoorwaardenPrivacybeleidCookiesVerzending en levering,
BetalingenHerroepingsrechtWettelijke compliancegarantieGebruikte productverzameling van gelijkwaardig type. Raadpleeg deze regelmatig, samen met de voorwaarden van de verkoop, om te controleren of er updates of wijzigingen zijn.

 

1. CONTRACTPARTIJEN – HANDELSBELEID

De partijen van het contract zijn:

- Luigi Lavazza S.p.A. (“Lavazza”), met statutaire zetel in Turijn, Via Bologna 32, bedrijfsregister bij de Kamer van Koophandel van Turijn, belastingidentificatie- en btw-nummer (IVA) 00470550013;

- de “klant”: de eindgebruiker, of iedere natuurlijke persoon die via de website een aankoop doet voor andere doeleinden dan een commerciële, ondernemende of professionele activiteit, waarin hij/zij kan worden betrokken;

Lavazza verkoopt haar producten op de website en voert e-commerce uitsluitend uit voor haar eindgebruikers die als “eindconsument” gelden zoals hierboven gedefinieerd (hierna de “consument”). Met het oog op dit handelsbeleid behouden wij ons dan ook het recht voor om bestellingen van andere personen dan de consument niet te verwerken. Als u geen consument bent, vragen wij u daarom om geen verkooptransacties op de website uit te voeren.

Lavazza verkoopt haar producten uitsluitend via de website en in Italië. Aankoopverzoeken voor een afleveringsadres buiten Italië kan niet worden aanvaard en uitgevoerd door Lavazza.

De beschikbare taal voor afsluiting van het contract met Lavazza is Italiaans.

Deze verkoopvoorwaarden reguleren niet de levering van diensten of de verkoop van producten door andere entiteiten dan Lavazza die aanwezig kunnen zijn op de website via links, banners of andere hyperlinks. Voor het indienen van bestellingen en de aankoop van producten en diensten van andere entiteiten dan Lavazza, adviseren wij u om hun verkoopvoorwaarden te controleren, omdat Lavazza niet verantwoordelijk is voor de levering van diensten door dergelijke entiteiten of de sluiting van e-commercetransacties tussen websitegebruikers en derde partijen.

 

2. Toepassing van en wijzigingen in de verkoopvoorwaarden

Alvorens aankopen via de website uit te voeren, verklaart de klant deze voorwaarden te hebben gelezen en begrepen, evenals alle informatie die tijdens de aankoopprocedure en de inhoud van de volgende secties wordt verstrekt: GebruiksvoorwaardenPrivacybeleid en deze volledig te aanvaarden zonder voorbehoud.

Lavazza behoudt zich het recht voor om deze verkoopvoorwaarden en de andere hierboven genoemde documenten te wijzigen, waaruit dergelijke veranderingen binnen de website blijken. Kijk regelmatig op de website om te zien of er updates of wijzigingen zijn aangebracht. Elke wijziging zal na de bekendmaking ervan op de website van kracht zijn.

De verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op een aankoop zijn altijd die van kracht zijn op het moment dat de bestelling wordt gedaan.

 

3. PRODUCTEIGENSCHAPPEN EN PRIJZEN

Op de website verkoopt Lavazza uitsluitend producten met eigen en/of gelicentieerde handelsmerken of met de toestemming van de respectievelijke eigenaren. Lavazza verkoopt geen gebruikte producten of producten met onregelmatige kwaliteit of producten van een kwaliteit die inferieur is aan de overeenkomstige standaard die op de markt wordt aangeboden.

De essentiële kenmerken van de producten worden binnen elke productbeschrijving gepresenteerd op de website. Echter, de afbeeldingen en kleuren van de producten die te koop worden aangeboden op de website kunnen veranderen en/of verschillen van de echte, vanwege de internetbrowser en monitor die wordt gebruikt.

De producten worden te koop aangeboden tegen de prijs die wordt weergegeven op de website op het moment dat de aankooporder is aangemaakt (zie hieronder). Productprijzen kunnen veranderen en variëren. Wij nodigen u uit om de uiteindelijke verkoopprijs te controleren alvorens het bestelformulier te verzenden dat de aankoop bevestigt.

De prijzen op de website moeten worden gezien als inclusief btw en, behalve indien uitdrukkelijk vermeld, exclusief extra kosten voor verzending en levering, die, indien van toepassing, echter kenbaar worden gemaakt aan de klant door middel van speciale instructies op de website en in het bijzonder tijdens het aankoopproces onder de aandacht worden gebracht.

 

4. AFSLUITING VAN HET CONTRACT

Voor de aankoop van een of meer producten op de website, moet de klant het respectieve bestelformulier (hierna “aankooporder”) invullen, en elektronisch indienen bij Lavazza, volgens de instructies die tijdens het aankoopproces worden gegeven. Alle fasen van de aankoopprocedure worden duidelijk beschreven op de pagina’s van de website en via de gerelateerde teksten en afbeeldingen.

De aankooporder, die in zijn geheel onmiddellijk vóór het sluiten van de overeenkomst wordt weergegeven en in elk geval vóór betaling, bevat een overzicht van de informatie over de wezenlijke kenmerken van elk besteld product, de prijs (inclusief alle toepasselijke belastingen of vergoedingen) en alle toepasselijke verzendkosten en/of kosten.

Door de aankooporder elektronisch in te dienen, aanvaardt en verbindt de klant zich ertoe deze verkoopvoorwaarden met betrekking tot hun aankoop bij Lavazza in acht te nemen. Als u niet akkoord gaat met een aantal van de voorwaarden vermeld in de voorwaarden van de verkoop, stuur dan geen aankooporder.

Na ontvangst van de aankooporder, zal Lavazza de beschikbaarheid van het bestelde product bevestigen en, zodra de beschikbaarheid is bevestigd, de klant een bevestiging van ontvangst per e-mail sturen met deze verkoopvoorwaarden, inclusief de bepalingen met betrekking tot het herroepingsrecht, en dus alle informatie die reeds is opgenomen in het overzicht van de commerciële en contractuele voorwaarden die werden weergegeven vóór de aankooporder werd verzonden.

De koopovereenkomst wordt geacht te zijn afgesloten en voltooid wanneer Lavazza, met behulp van elektronische middelen, de klant de bevestiging stuurt van ontvangst van de voltooide en ingediende klantaankooporder, na verificatie van de juistheid van de gegevens die zijn geleverd en ingediend.

De aankooporder zal worden opgeslagen in onze database voor de periode die nodig is om de bestelling te voltooien en in ieder geval niet buiten de voorwaarden van de wet.

Lavazza behoudt zich het recht voor om aankooporders niet te verwerken die onvolledig, onjuist of niet in overeenstemming zijn met het commerciële beleid uit paragraaf 1 van deze algemene verkoopvoorwaarden of wanneer een van de bestelde producten niet beschikbaar is. In deze gevallen zullen wij u mededelen dat het contract niet is afgesloten en dat Lavazza de aankooporder niet heeft verwerkt, met vermelding van de reden.

In het bijzonder, als de producten op de website niet langer beschikbaar zijn of verkocht worden op het moment van uw toegang tot de website, of op het moment van indiening van het bestelformulier, zal Lavazza u onmiddellijk op de hoogte stellen van het mogelijk niet beschikbaar zijn van de producten. In dergelijke gevallen zal het contract niet worden afgerond en, indien reeds gesloten om welke reden dan ook, automatisch worden geannuleerd en zal geen bedrag in rekening worden gebracht.

Elke contractuele of niet-contractuele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade aan personen en/of eigendom veroorzaakt door het niet accepteren van een order om de bovenstaande redenen is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

5. PRODUCTRESERVERING

Via de service “Product reserveren” kunt u producten kopen die niet beschikbaar zijn op het moment van de aankooporder, en Lavazza verbindt zich ertoe om deze te verzenden zodra beschikbaar.

Zodra de aankooporder die u hebt ingevuld en verzonden met behulp van de Product reserveren-service elektronisch is ontvangen, en na controle dat de gegevens die u hebt verstrekt en verzonden juist zijn, zal Lavazza een melding via e-mail sturen met informatie over de beschikbaarheid van producten, verzending en levering binnen één dag na uw bestelling.

Door de hiervoor genoemde kennisgeving te verzenden, wordt de koopovereenkomst geacht te zijn voltooid.

Voor iets anders dat niet specifiek in dit lid wordt beschreven, zijn de volgende verkoopvoorwaarden onverminderd van toepassing.

 

6. VERZENDING EN LEVERING

De producten die via de website worden aangeschaft, worden door Lavazza via koerier geleverd op het adres dat in de aankooporder wordt vermeld binnen 3 (drie) werkdagen vanaf het moment van de afsluiting van het contract. In het geval dat de koerier om welke reden dan ook er niet in slaagt om de levering af te ronden, zal het een niet-leveringskennisgeving achterlaten met de relevante nummers voor het regelen van een nieuwe leveringsdatum. De koerier levert maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.

Voor bestellingen van minder dan 46,00 euro zijn de verzendkosten 5,99 euro, terwijl bestellingen van bedragen gelijk aan, of meer dan, 46,00 euro, gratis worden geleverd.

 

7. BETALINGEN

Betaling van bestellingen kan worden gedaan: 

(i) met een creditcard die onderdeel is van het Visa/MasterCard/American Express-betalingssysteem; 
(ii) op het moment van levering van de goederen, in contanten rechtstreeks aan de koerier aangesteld door Lavazza.

In geval dat een betaling via creditcard wordt uitgevoerd, wordt financiële informatie (bijvoorbeeld het creditcardnummer of de vervaldatum) via een versleuteld protocol doorgestuurd naar de banken die de bijbehorende diensten aanbieden voor externe elektronische betalingen, zonder dat derden op enige manier toegang kunnen krijgen. Deze informatie zal bovendien nooit worden gebruikt door Lavazza, behalve om de procedures met betrekking tot uw aankoop en de bijbehorende restituties in het geval van een productretour te voltooien (in het geval van het uitoefenen van uw recht op terugtrekking), of wanneer het noodzakelijk is om website-gerelateerde fraude te voorkomen of aan de politie te melden. Het bedrag voor de aankoop van de producten en eventuele verzendkosten wordt in rekening gebracht op het moment van verzending van de gekochte producten.

Alvorens het voltooien van de bestelling heeft u het recht om een btw-factuur aan te vragen zoals aangegeven tijdens de aankoopprocedure. Wij informeren u dat u niet kunt vragen om de afgifte van deze factuur na het voltooien van de procedure en het verzenden van de bijbehorende aankooporder.

 

8. HERROEPINGSRECHT (artikel 52 e.v. van Italiaans wetgevingsdecreet nr. 206 van 6 september 2005)

De klant heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden via een mededeling die de identificatie van de klant en het contract toelaat, per aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar het volgende adres te sturen:

Lavazza Customer Service A Modo Mio - Via Bologna, 32 - 10154 Torino, Italië

Als alternatief kan de kennisgeving binnen dezelfde periode per e-mail worden verzonden naar (info@lavazzamodomio.it) of via fax naar (+39 011 2398333).

Herroeping is alleen toegestaan binnen en niet later dan 30 dagen na de leveringsdatum van de producten. Zodra de opzegging door Lavazza is ontvangen, zal zo snel mogelijk telefonisch contact met de klant worden opgenomen om het retouradres van de producten te communiceren; de consument zal er dus voor zorgen dat de producten worden teruggestuurd naar Lavazza in overeenstemming met deze indicaties binnen, en niet later dan, de volgende 14 dagen. Lavazza zal, binnen de 14 dagen na ontvangst van de aankondiging met betrekking tot de herroeping, het volledige betaalde bedrag aan de klant restitueren. De kosten van de herverzending van de producten naar Lavazza zijn ten laste van de consument.

De volledige integriteit van het te retourneren product is een voorwaarde voor het uitoefenen van het herroepingsrecht.

Voor meer informatie over het uitoefenen van uw herroepingsrecht, neemt u contact op met de Lavazza A Modo Mio Klantenservice: Tel. (+39 011 3020300) - Fax: (+39 011 2398333) - E-mail: (info@lavazzamodomio.it)

 

9. WETTELIJKE COMPLIANCEGARANTIE

In overeenstemming met de bepalingen van titel III, deel IV van het Italiaanse wetgevingsdecreet 206/2005 (de consumentenwetgeving), garandeert Lavazza dat de producten gekocht op de website vrij zijn van gebreken voor een periode van twee jaar vanaf de datum van levering, zonder afbreuk te doen aan alle rechten en rechtsmiddelen waarover de consument krachtens de regels van de consumentenwetgeving beschikt, met inbegrip van het recht op recuperatie zonder aanklacht, door reparatie of vervanging en, als alternatief, de andere in artikel 130 van de consumentenwetgeving bedoelde rechtsmiddelen. “Defect”: een significante beperking of vermindering van geschiktheid voor het gebruik van het product overeenkomstig artikel 129 van de consumentenwetgeving. Alle gebreken die voortkomen uit nalatig of oneigenlijk gebruik van het product vallen niet onder deze garantie. Het defecte product, indien nog gedekt door de garantie, moet worden toegezonden aan het servicecentrum samen met een kopie van de juiste documenten om de aankoop en de leveringsdatum te bevestigen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Klantenservice.

 

10. INZAMELING VAN GEBRUIKTE PRODUCTEN VAN EEN GELIJKWAARDIG TYPE (ARTIKEL 22 VAN ITALIAANS WETGEVINGSDECREET 49/2014).

In overeenstemming met de bepalingen van het Italiaanse wetgevingsdecreet nr. 49 van 14 maart 2014, biedt Luigi Lavazza S.p.A. (Lavazza), bij het leveren van een nieuw stuk elektrische en elektronische apparatuur (EEA) geproduceerd door Lavazza voor huishoudelijk gebruik, naar aanleiding van een order gemaakt door de consument door middel van een externe communicatietechnologie, op eenmalige basis kosteloos de gebruikte elektrische en elektronische apparatuur voor de verwijdering van afvalstoffen aan, mits deze gelijkwaardig is aan de geleverde nieuwe apparatuur (vergelijkbare AEEA). Zal de overeenkomstige AEEA door Lavazza worden opgehaald op hetzelfde adres waarop het nieuwe product is geleverd en zal plaatsvinden na de levering van het laatstgenoemde. Om te profiteren van het ophalen van de gelijkwaardige AEEA, moet de consument deze dienst aanvragen bij het bestellen van het nieuwe product door contact op te nemen met de Lavazza A Modo Mio Klantenservice: Tel: +39 011 3020300 Fax: +39 011 2398333 E-mail:  info@lavazzamodomio.it. Het totale aantal opgehaalde AEEA mag niet groter zijn dan de hoeveelheid producten van hetzelfde type die zijn aangeschaft. Lavazza zal, bij het bevestigen van het bestaan van het verzoek en de order om een nieuwe EEA te leveren, ervoor zorgen dat het ophalen van de overeenkomstige AEEA binnen 30 dagen plaatsvindt na de datum van de bestelling, met gebruikmaking van geautoriseerde leveranciers die contact opnemen met de consument om overeenstemming te bereiken over de datum van inzameling. Op de overeengekomen datum moet de consument ervoor zorgen dat de vergelijkbare AEEA gereed is voor ophalen (losgekoppeld van de voeding, schoon, enz.). Het ophalen kan worden geweigerd indien er het gevaar bestaat dat het personeel dat verantwoordelijk is voor het ophalen verontreinigd wordt of dat de vergelijkbare AEEA niet de essentiële componenten of andere afvalstoffen bevat dan AEEA. In ieder geval willen wij de consument eraan herinneren dat alle AEEA in de gemeentelijke afvalcentra kan worden weggegooid. Zeer kleine AEEA (externe afmetingen van minder dan 25 cm) kunnen ook kosteloos worden gedeponeerd, zelfs zonder de aankoop van een nieuw gelijkwaardig product, bij de verkooppunten met een oppervlak van ten minste 400 m2 voor elektrische en elektronische apparatuur en bij de andere outlets die deze dienst vrijwillig ter beschikking stellen.

 

11. PRIVACYBELEID

U kunt informatie krijgen over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken door het privacybeleid te bekijken. Wij nodigen u uit om deze periodiek samen met de verkoopvoorwaarden te controleren op updates of wijzigingen.

Voor andere voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de website, gelieve ook onze  Gebruiksvoorwaarden en ons Cookiebeleid raadplegen, als u dit nog niet hebt gedaan. Wij nodigen u uit om deze ook periodiek te controleren, samen met deze verkoopvoorwaarden, voor eventuele updates of wijzigingen.

 

12. KLANTENSERVICE

Voor alle informatie of klachten kunt u contact opnemen met de Lavazza A Modo Mio Klantenservice, Via Bologna 32 - 10152 Turijn (Italië)

Telefoon: (+39 011 3020300)

Fax: (+39 011 2398333)

E-mail: (info@lavazzamodomio.it)

 

13. TOEPASSELIJKE WETGEVING

De verkoopvoorwaarden vallen onder de Italiaanse wetgeving en met name onder het Italiaanse wetgevingsdecreet nr. 206 van 6 september 2005 (de zogenaamde consumentenwetgeving), met specifieke verwijzing naar de regels inzake externe contracten en wetgevingsdecreet nr. 70 van 9 april 2003 met betrekking tot bepaalde aspecten in verband met handel.

De jurisdictie voor het oplossen van een geschil is de jurisdictie die is voorzien in de Italiaanse wetgeving op het ogenblik dat de sluiting van de overeenkomst van kracht is.

De Europese Commissie biedt een platform voor de beslechting van onlinegeschillen, die u via deze link kunt bekijken: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Als u een vraag onder onze aandacht wilt brengen, neem dan via e-mail contact met ons op via info@lavazza.it