Back
PRODUCTEN
COLLECTIONS
KOFFIE
KOFFIEMACHINES EN MAKERS
Accessoires
BUSINESS
LAVAZZA STORIES
alt alt

Gebruiksvoorwaarden website

Het bezoeken van de pagina’s die op de Lavazza-website worden gehost, houdt in dat de gebruiker de volgende algemene voorwaarden aanvaardt.

 

Acceptatie.

 

Deze website (hierna “Site”) is eigendom van de Luigi Lavazza S.p.A. Group (hierna “Lavazza”). De site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Door deze Site te bezoeken of te gebruiken, aanvaardt de gebruiker deze Algemene voorwaarden en het Privacybeleid. Als de gebruiker de Algemene voorwaarden en het Privacybeleid niet aanvaardt, moet die zich onthouden van het gebruik van de Site. Lavazza nodigt de gebruikers van de Site uit om deze Algemene voorwaarden en het Privacybeleid periodiek te raadplegen voor updates of wijzigingen in de bepalingen ervan.

 

Auteursrecht en intellectueel eigendom.

 

Lavazza is de enige en exclusieve eigenaar van de inhoud die op de Site wordt gehost, waaronder, zonder beperking, de teksten, documenten, afbeeldingen, logo's, foto's, pagina-indelingen, ontwerpen, knowhow en producten, die allemaal vallen onder het auteursrecht, handelsmerk, octrooi en alle andere wettelijk beschikbare bescherming van intellectueel en industrieel eigendom. Geen enkele inhoud van de Site mag worden beschouwd of geïnterpreteerd als aanleiding gevend tot een licentie of enig ander recht om iets van de genoemde inhoud te gebruiken.

 

Gebruik van de Site.

 

Gebruikers mogen de inhoud van de Site uitsluitend voor persoonlijk gebruik op niet-commerciële basis downloaden, weergeven of afdrukken, op een manier en in een vorm die op geen enkele wijze afbreuk doet aan het industrieel eigendom en eigendomsrechten dat op de inhoud van de Site van toepassing is. De inhoud van de Site mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Lavazza onder geen enkele omstandigheid voor enig ander doel worden gebruikt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, distributie, bewerking, reproductie, transmissie of verspreiding.

 

Documenten en materialen die naar de Site worden verzonden.

 

Alle persoonlijke identificatiegegevens die elektronisch door gebruikers aan de Site worden verstrekt, worden beschermd en verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en het Privacybeleid van Lavazza. Lavazza stelt opmerkingen, suggesties en aanwijzingen van gebruikers van zijn Site op prijs. Lavazza aanvaardt echter geen enkel materiaal dat op welke manier dan ook via de Site wordt doorgestuurd, behalve inhoud die specifiek vereist is. Lavazza behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken, op welke manier of in welke vorm dan ook, en dus ook voor promotionele en commerciële doeleinden, vrijelijk gebruik te maken van al het ongevraagde materiaal dat het via de Site heeft ontvangen, zonder daarbij in dit verband enige verplichting tegenover de afzender op zich te nemen.

 

Disclaimer.

 

Het materiaal dat op de Site wordt gehost, wordt verstrekt “zoals het is”, op basis van beschikbaarheid en zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garantie.
Lavazza geeft geen enkele garantie, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend, dat de Site en/of de gehoste inhoud zal voldoen aan de verwachtingen van de gebruikers wat betreft de continuïteit van de dienstverlening en het opnemen en snel corrigeren van fouten.

 

Vrijstelling van aansprakelijkheid.

 

Gebruikers bezoeken de Site uit eigen beweging en op eigen risico, wat betekent dat Lavazza elke aansprakelijkheid afwijst voor schade of verliezen die gebruikers op welke manier of in welke vorm dan ook lijden als gevolg van het openen en gebruiken of downloaden van welk materiaal dan ook dat op de Site wordt gehost, met inbegrip van computervirussen, malware of andere schadelijke elektronische inhoud.
Lavazza behoudt zich het recht voor om op elk moment enige en/of alle functies van de Site stop te zetten of op te schorten, zonder enige aansprakelijkheid of verplichtingen op zich te nemen voor een dergelijke stopzetting of onderbreking van de Site als gevolg van handelingen of nalatigheden van Lavazza of derden.
Lavazza kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van andere sites die toegankelijk zijn via hyperlinks die in de Site zijn ingebed, wat betekent dat deze links uitsluitend worden aangeboden om de gebruikers toegang te geven tot meer volledige informatie. Gebruikers mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lavazza geen hyperlinks naar de Site maken.

 

Toepasselijke wetgeving en rechtsgebied.

 

De Site, zoals die momenteel is geconfigureerd qua lay-out en inhoud, is gericht op gebruikers in Italië/andere landen (het “Gebied”) en Lavazza geeft geen enkele garantie dat de inhoud van de Site zal voldoen aan de wettelijke vereisten die buiten het Gebied van kracht zijn.
Alle geschillen die kunnen ontstaan in verband met deze Site, het gebruik ervan en de daarop gehoste inhoud, zullen worden opgelost in overeenstemming met de wetgeving die van kracht is binnen het Gebied.

 

Diversen.
Deze Algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Lavazza en gebruikers van de Site. Alle andere Algemene voorwaarden die Lavazza toepast met betrekking tot relaties met gebruikers van de Site, moeten worden beschouwd als uitbreidingen hiervan.
Als een van de hierin opgenomen bepalingen onwettig, nietig of anderszins onuitvoerbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen nog steeds volledig van kracht.