UPDATE 20/07/2017

Toegang tot de pagina’s van de website van Lavazza (“lavazza.it”, hierna de “Website”) impliceert de acceptatie van de volgende gebruiksvoorwaarden voor de gebruiker.

Acceptatie.

De website is eigendom van Luigi Lavazza S.p.A. (hierna “Lavazza”). De website heeft informatieve en e-commercedoeleinden. Door in te loggen of gebruik te maken van de diensten op de website, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. In geval van niet-acceptatie dient u zich te onthouden van het gebruik van de website. 
Lavazza nodigt gebruikers van de website uit om periodiek deze gebruiksvoorwaarden en de andere delen van de website te raadplegen, zoals informatie over de verwerking van persoonsgegevens (Privacybeleid), informatie over het gebruik van cookies (Cookiebeleid) en de Verkoopvoorwaarden, om te controleren of er updates of wijzigingen hebben plaatsgevonden.

Industrieel en intellectueel eigendom.

Lavazza is de exclusieve eigenaar van de inhoud van de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de teksten, documenten, afbeeldingen, logo’s, foto’s, lay-out van de pagina’s, ontwerp, knowhow en producten die te koop worden aangeboden; bepaalde inhoud kan vallen onder auteursrecht, handelsmerken, octrooien, modellen en/of andere industriële en intellectuele eigendomsrechten erkend door het Italiaanse en internationale recht. Geen enkele inhoud op de website kan door gebruikers en/of derden worden beschouwd of geïnterpreteerd als gelicentieerd door Lavazza of als onderdeel van andere gebruikersrechten. 

Gebruik van de website.

De op de website aangeboden e-commercediensten vallen onder de Verkoopvoorwaarden

Gebruikers zijn gemachtigd om de inhoud van de website te downloaden, te bekijken of af te drukken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden, op een zodanige wijze dat zij geen afbreuk doen aan de industriële en intellectuele eigendomsrechten van Lavazza. De inhoud van de website mag niet worden gebruikt, onder geen enkele omstandigheid, voor enig ander doel, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, distributie, wijziging, reproductie, transmissie of verspreiding, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Lavazza. 

Documenten en materialen die naar de website worden verzonden.

Alle informatie met betrekking tot persoonlijke gegevens die elektronisch naar de website worden gestuurd door gebruikers zullen worden behandeld in volledige overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en het privacybeleid van Lavazza (v. Privacybeleid). 

Lavazza ontvangt graag opmerkingen, suggesties en aanwijzingen van de gebruikers van de website. Lavazza aanvaardt echter geen materiaal verzonden via de website, behalve voor inhoud waar uitdrukkelijk om wordt gevraagd. Lavazza behoudt zich het recht voor om vrij en naar eigen goeddunken gebruik te maken van, in welke vorm en wijze, en dus ook voor promotionele en commerciële doeleinden, elk materiaal ontvangen via de website, zelfs zonder toestemming van en zonder enige verplichting ten opzichte van de gebruiker die dergelijke materialen heeft verzonden. 

Met betrekking tot eventuele wedstrijden en/of promotionele activiteiten, worden gebruikers uitgenodigd om de relevante regelgeving en andere informatie te bekijken die door Lavazza via de website wordt aangeboden. 

Het is echter verboden voor gebruikers om materiaal en/of inhoud te laden, distribueren of anderszins te verspreiden via de website die illegaal, obsceen, lasterlijk of schadelijk zijn voor de rechten met betrekking tot persoonsgegevens, beledigend zijn of anderszins onwettig zijn en/of enig materiaal of inhoud die onderdeel zijn van een misdrijf of aanzetten tot een misdrijf, en/of in strijd zijn met de wet of het recht van Lavazza en/of van derden, alsmede al het materiaal dat op enigerlei wijze schadelijk kan zijn voor het imago en de goede naam van Lavazza.

Garanties.

Onverminderd de bepalingen van de Verkoopvoorwaarden, worden de materialen op de website verstrekt in de staat waarin zij zijn gevonden; als zodanig worden ze beschikbaar gesteld en zonder garantie, impliciet of expliciet. Lavazza biedt geen impliciete of expliciete garantie dat de website of de inhoud ervan voldoen aan de verwachtingen van de gebruikers met betrekking tot de continuïteit van de dienst of de afwezigheid en/of snelle correctie van fouten. 

Het is duidelijk dat sommige producten kunnen worden gepresenteerd door middel van, of in combinatie met, afbeeldingen of grafische reproducties die alleen voor illustratieve doeleinden zijn bedoeld.

Disclaimer.

Gebruikers benaderen de website op autonome wijze en op eigen risico; Lavazza neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich met betrekking tot enige schade of letsel die op enigerlei wijze wordt geleden door gebruikers als gevolg van de toegang tot en het gebruik of het downloaden van enig materiaal van elk type aanwezig op de website, inclusief virussen, malware of andere schadelijke elektronische inhoud. 

Lavazza behoudt zich het recht voor om elke dienst die via de website wordt geleverd te stoppen of schorsen, te allen tijde en zonder enige verantwoordelijkheid of inzet van welke aard dan ook in verband met de bovengenoemde schorsing of onderbreking van de verleende diensten via de website die voortvloeit uit acties of nalatigheden door Lavazza of derden. 

Lavazza is niet aansprakelijk voor de inhoud van een andere website die toegankelijk kan zijn via een link of multimedialink op de website, zolang deze links alleen worden geleverd zodat gebruikers toegang krijgen tot meer volledige informatie. Gebruikers hebben geen toestemming om links naar de website te maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Lavazza.

Contact

Voor alle informatie met betrekking tot het gebruik van de website en deze gebruiksvoorwaarden, neemt u contact op met de klantenservice van Lavazza:

Lavazza A Modo Mio Klantenservice 

Luigi Lavazza S.p.A.
Via Bologna, 32
10152 TORINO (Italië)

Telefoon: (+39 011 3020300)
Fax: (+39 011 2398333)
E-mail: (info@lavazzamodomio.it

Toepasselijke wetgeving

De website, zoals momenteel geconfigureerd met betrekking tot lay-out en inhoud, is ontworpen voor gebruikers die in Italië zijn (het “grondgebied”); Lavazza biedt geen garantie dat de inhoud ervan voldoet aan de eisen van de wetten die van toepassing zijn buiten dit grondgebied.

Elk geschil met betrekking tot de website, het gebruik ervan en de inhoud ervan valt onder het Italiaanse recht. 

Verdere voorspellingen

Onverminderd de inhoud van de Verkoopvoorwaarden, het Privacybeleid en het Cookiebeleid, vertegenwoordigen deze gebruiksvoorwaarden de gehele overeenkomst tussen Lavazza en de gebruiker van de website met betrekking tot het gebruik van ditzelfde. Alle andere voorwaarden die worden toegepast door Lavazza met betrekking tot relaties met gebruikers van de website zal worden beschouwd als een aanvulling op deze voorwaarden.

Indien een van deze bepalingen wordt geannuleerd of nietig wordt verklaard of niet van toepassing is, blijven de overige voorwaarden volledig geldig en van kracht.