Back
PRODUCTEN
COLLECTIONS
KOFFIE
KOFFIEMACHINES EN MAKERS
Accessoires
BUSINESS
LAVAZZA STORIES
alt alt

Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

Art.13 vanVerordening (EU)nr. 2016/679

 

HerzienMei2021

 

Inleiding

In het kader van de EuropeseVerordening nr.2016/679 (hierna: de "verordening") ende nationale wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (hierna gezamenlijkvermeld als: de "privacywetgeving"), nodigt LUIGI LAVAZZA S.P.A. u uitom dezePrivacyverklaring, diebelangrijkeinformatie bevat over de bescherming van uw persoonsgegevens, zorgvuldig door te nemen. 

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de beginselen vanjuistheid, rechtmatigheid, transparantie, doelmatigheid enbeperking van opslag, minimalisering ennauwgezetheid, integriteit en vertrouwelijkheid, overeenkomstig de bepalingen van de verordening. 

 

**** 

 

1) DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE GEGEVENSVERWERKING

De Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is LUIGI LAVAZZA S.p.A. (hierna: "Lavazza" en/of de "verantwoordelijke voor de gegevensverwerking") met statutaire vestiging te Turijn - Via Bologna 32, in de persoon vandewettelijkevertegenwoordigerpro tempore.

 

2) DE FUNCTIONARIS VOOR DE GEGEVENSBESCHERMING - DPO

Overeenkomstig de bepalingen van de verordeningheeft de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking eenFunctionarisvoor de Gegevensbescherming(Data ProtectionOfficer - DPO) aangewezen en benoemd, die verantwoordelijk is voor het toezichthouden op de naleving van de verordening en die de contactpersoon zal zijn voor alle gegevensverstrekkers, evenals voor de Italiaanse Autoriteit voor Gegevensbescherming. Met de DPO kan contact worden opgenomenvia het e-mailadres PrivacyDPO@lavazza.com

 

3) DE VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS

  • Persoonlijke gegevens (zoals naam, achternaam, enz.)
  • Contactgegevens (e-mailadres, postadres, telefoonnummer).  
  • Geolocalisatie en/of Internet-browsegegevens (met inbegrip van IP-adressen) die worden verzameld via de op uw computer of mobiele apparaat geïnstalleerdecookies (voor meer informatie,zieonsCookiebeleid)

Indienvia de functie "Contact opnemen" van de website van Lavazza een verzoek wordt ingediend, moeten een aantal persoonsgegevens worden verstrektom Lavazza in staat te stellenaan de verzoeken te voldoen, en daarom zijn de desbetreffende velden op het registratieformulier als verplicht gemarkeerd.

Naast de bovengenoemde categorieën persoonsgegevens kunnen ook andere gegevens, die u ons rechtstreeks hebt verstrekt (de zogenoemde "Bijdragen"), worden verwerkt en gedeeld op de aan Lavazza gewijde pagina's van de Sociale Netwerken (Facebook, Twitter, Instagram, enz.). Voor het beheer van deze pagina's verwijzen wij u naar de derde partijen die deze diensten leveren. Voorbeelden van gegevens die via deze Sociale Media worden verzameld, zijn de 'Likes', commentaren, afbeeldingenen in het algemeenalle inhoud en mogelijk dooru gepubliceerdeinformatie op de pagina's van eenvan de sociale netwerken,welke zich bezig houden met deproducten die deel uitmaken van de verschillende merken van de Lavazza Group.

 

4) DE DOELEINDEN EN RECHTSGRONDSLAG VAN DE VERWERKING

In het navolgende worden de doeleindenvan de verwerking van uw persoonsgegevens en de daarmee samenhangende rechtsgronden aangegeven in overeenstemming met de belangendie verband houden met het zich toegang verschaffen tot deverschillende secties van de Lavazza Websites (enzonderafbreuk te doen aan de individuele initiatievendie hetverstrekken van specifieke persoonsgegevens met zich meebrengen, waarvoor van geval tot geval afzonderlijke privacyverklaringen zullen worden gepubliceerd):

  • Behandeling van vragen:persoonsgegevens worden verzameld om verzoeken om inlichtingen inzake de producten en de initiatieven van de verschillende merken van de Lavazza Group te behandelen en te beantwoorden. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is het legitieme belang van de Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. 
  • Deelname aan competities en promotieacties: we mogenuw persoonsgegevens verwerken zodat u aan competities en promotieacties kunt deelnemen. De rechtsgrondslag voor dezeverwerking is de uitvoering van precontractuele maatregelenwaarbij de betrokkene partij is.

Overigedoeleinden:

  • Marketing: Onder voorbehoud van uw specifieke toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken om u commerciële mededelingen toe te sturen, alsmede om u uit te nodigen deel te nemen aan onze promotie-initiatieven, deel te nemen aan onze evenementen en u te registreren voor onze nieuwsbrief.De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de toestemming van de betrokkene, die te allen tijde kan worden ingetrokken.
  • Profilering: onder voorbehoud van uw specifieke toestemming kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor profileringsdoeleinden, namelijk om uw smaak, uw potentiële gewoontes en consumptiekeuzes te analyseren of te voorspellen, zodat wij u producten, diensten, promoties en op maat gesneden commerciële mededelingen kunnen aanbieden. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de toestemming van de betrokkene, die te allen tijde kan worden ingetrokken.

Profilering kan ook plaatsvinden door het gebruik van eerste-partij en derde-partij cookies.  Wij nodigen u daarom uit ons Cookiebeleid te lezen. Deze gegevensverwerking kan worden doorgevoerd op voorwaarde dat u hiertoe uw specifieke en facultatieve aanvullende toestemming verleent.

         In aanvulling op de voorgaandegevallen:

  • Analysedoeleinden: de persoonsgegevensdie u hebtverstrektin de loop van de interactie met de wereld van Lavazza en de informatiedie verband houdt metdeze interactie, worden verzameld in onze database enwordengebruiktom de diensten die wij aanbieden anoniem te analyseren en te verbeteren, om de efficiëntie van de door Lavazza gepromote activiteiten en initiatieven te beoordelen en om statistische analyses uit te voeren betreffende de samenstelling van de database. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is het legitieme belang van de Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.
  • Iedere ander doelstelling waarvoor u specifieke toestemming hebt verleend, kan te allen tijde worden opgeheven.

 

5) DE AARD VAN DE GEGEVENSVERSTREKKING

Het verstrekken van uw Persoonsgegevens is facultatief. Het niet verstrekken van uw persoonsgegevens kan evenwel tot gevolg hebben dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken (bijv. het ontvangen van de nieuwsbrief, enz.). Het verplichte of facultatieve karakter van de verstrekking van uw persoonsgegevens zal iedere keer worden aangegeven door middel van symbolen (bijv. "*"), die geplaatst worden naastde informatie waar de verstrekking van gegevens voor hetdesbetreffendedoeleinde wordt gevraagd.  

 

6) DE VERWERKINGSMETHODES

Uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de geldende privacywetgeving, met gebruikmaking van elektronische of geautomatiseerde hulpmiddelen en met handmatige methoden, waarbij de logica strikt verbonden is met de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, via databases, de door Lavazza of door derde partijen (aangewezen als Gegevensverwerkers) beheerde elektronische platforms, de geïntegreerde IT-systemen van Lavazza en voornoemde derde partijen, en/of websites die eigendom zijn van ofgebruikt worden door Lavazza.

Uw gegevens worden verwerkt volgens methoden die het hoogste niveau van beveiliging waarborgen en uitsluitend door personen, die zijn hiertoe opgeleid en bevoegd zijn om de gegevens te verwerken. De Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking treft alle passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat in de juiste verhouding staat tot het risico dat zich in verband met de verwerking kan voordoen.

 

7) DE ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS

De Persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerktin de kantoren van de Verantwoordelijkevoor de gegevensverwerkingenop de plaatsen waar de Gegevensverwerkerszijn gevestigd.

Uw persoonsgegevens kunnen, voor de hierboven vermelde doeleinden, toegankelijk worden gemaakt voor werknemers en partners van Lavazza.

De door u verstrekte persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan de bedrijven van de Lavazza Group en/of aan derdebedrijvendie zich binnen, maar ook buiten de Europese Unie en/of de Europese Economische Ruimte bevinden. Deze bedrijven voeren de hierboven genoemde activiteiten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens uit namens de Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en zullen optreden als Gegevensverwerkers.

De Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking neemt passende maatregelenom een geschikt niveau van beveiliging te garanderen, dat gelijkwaardig is aan het niveau dat in de EU/EER wordt gehanteerd.

De Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking heeft een lijst van Gegevensverwerkers opgesteld, die voortdurend wordt bijgewerkt en die kan worden geraadpleegd op de adressen die in punt 11 van deze privacyverklaring zijn vermeld. 

Ten slotte kunnen uw persoonsgegevens, indien noodzakelijk en in de gevallen waarin de wet voorziet, aan de gerechtelijke autoriteiten worden toegezonden.

 

8) DE BEWAARTERMIJNEN VAN DE GEGEVENS

Om ervoor te zorgen dat de beginselen van noodzakelijkheid en evenredigheid van de verwerking worden nageleefdhebben wij,naargelang de verschillende doeleinden die worden nagestreefd, uiteenlopende bewaartermijnen voor de Persoonsgegevens vastgesteld;

- De gegevens die worden verzameld voor het opstellen van profielen en voor het verzenden van promotie- en reclamemateriaal, waarvoor toestemming is verleend, worden niet langer dan respectievelijk 12 en 24 maanden bewaard, of voor iedere andere periode die door de toezichthoudende autoriteiten kan worden aangegeven. Indien u voornoemde toestemming niet hebt verleend, worden uw persoonsgegevens in anonieme vorm verwerkt voor statistische analyse;

- De gegevens die worden verzameld voor de organisatie van competities en promotieacties, worden voor de volledige looptijd van de actie bewaard en daarna gedurende een periode die geschikt is om de goede werking ervan te garanderen. Dit doet uiteraard geen afbreuk aan de vervulling van administratieve en fiscale verplichtingen, waarvoor de termijn voor gegevensopslag wettelijk is bepaald;

- De gegevens die worden verzameld om verzoeken aangaande de producten en initiatieven van de verschillende merken van de Lavazza-groep te behandelen en beantwoorden en de gegevens die worden verstrekt in het kader van de interactie met Lavazza, worden bewaard voor de periodedie nodig is om deze verzoeken uit te voerenenwordendaarnaverwijderd waneerer is geen contact meer plaatsvindt.

 

9) DE GEGEVENS VAN MINDERJARIGEN

Lavazza verzamelt normaal gesproken geen persoonsgegevens van minderjarigen, en brengt evenmin doelbewustcommunicatie methen tot stand. Daarom verzoeken wij de ouders actief toezicht te houden op de online activiteiten van hun kinderen die jonger zijn dan zestien jaar.

Indien wij desniettemin contact opnemen met een minderjarige die jonger is dan 16 jaar, dan moet de toestemming van de oudersofdegenen die de ouderlijke verantwoordelijkheid dragen, worden verkregen, behalve indien het gaat om de beantwoording van een vraag of de behandeling van een verzoek van hen.  

 

10) DE RECHTEN VAN DE BETROKKENE

U kunt te allen tijde uw rechten, die zijn vastgesteld in de artikelen 15 en volgendevan deVerordening,ten opzichte van de Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking doen gelden, met name: 

a) het recht om bevestiging te ontvangen van het al dan niet aanwezig zijn van persoonsgegevens die op u van toepassing zijn, ongeacht het feit of deze reeds geregistreerd zijn, en om deze gegevens in een begrijpelijke vorm te ontvangen; 

b) het recht om te allen tijde de voor de verwerking van uw gegevens geleverde toestemming in te trekken; 

c) het recht om toegang te verkrijgen tot uw persoonsgegevens, deze te corrigeren, te wissen ende verwerking en overdraagbaarheid ervan te beperken; 

d) het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking ervan; 

e) het recht om een rechtsvordering in te leiden bij de bevoegde toezichthoudende Autoriteit, wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de geldende wetgeving.

 

11) METHODEN OM UW RECHTEN UIT TE OEFENEN

Indien u de voornoemde rechten wenst uit te oefenen, of indien u meer informatie wenst over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u een e-mail sturen naar: PrivacyDPO@lavazza.com ofschrijven naar de maatschappelijkezetel van de Verantwoordelijkevoor de gegevensverwerking in Via Bologna 32, 10152, Turijn (TO), Italië.