Back
PRODUCTEN
COLLECTIONS
KOFFIE
KOFFIEMACHINES EN MAKERS
Accessoires
BUSINESS
LAVAZZA STORIES

Ontdek meer

CAPSULES ZONDER
CO₂-IMPACT

Veelgestelde vragen capsules​ voor Blue-koffiesysteem

Wat betekent CO₂-neutraliteit voor Lavazza?

De koolstofneutraliteitsbenadering van onze groep begint met het inperken van de uitstoot in de hele waardeketen van Lavazza, van het telen van koffie tot het afdanken van het product, en in alle tussenfasen. We weten uiteraard dat de uitstoot niet volledig kan worden ingeperkt. Daarom heeft Lavazza een koolstofcompensatieprogramma voor de resterende koolstofuitstoot opgestart, d.w.z. voor de uitstoot die niet kan worden ingeperkt. In 2020 vingen we dit traject aan door rechtstreekse uitstoot te compenseren en volledige uitstootneutraliteit te bereiken voor de kantoorgebouwen en productievestigingen van de groep. Het uiteindelijke doel is om volledige koolstofneutraliteit te bereiken door alle indirecte uitstoot te compenseren, d.w.z. alle uitstoot die in de volledige waardeketen wordt gegenereerd, van het telen van groene koffie en het verpakken ervan tot de distributie van het eindproduct en het gebruik en de afdanking van producten.

Op productniveau compenseren we voor de capsules van het Lavazza Blue-koffiesysteem onze volledige jaarlijkse koolstofuitstoot van het verkochte volume.

Hoe gaat koolstofcompensatie in zijn werk?

Aangezien klimaatverandering een wereldprobleem is, kan de impact van een ton uitgestoten koolstof ergens in de wereld worden geneutraliseerd door elders een ton koolstof in te perken of op te vangen. Dit is het principe van koolstofcompensatie (ook wel CO₂-compensatie genoemd).

Deze koolstofreductie (of -vastlegging) wordt bereikt via concrete koolstofprojecten, die zich vaak in ontwikkelingslanden bevinden.

Met deze projecten worden koolstofkredieten gegenereerd, en 1 krediet = de inperking of vastlegging van 1 ton CO₂-uitstoot. De koolstofbesparingen worden gedaan aan de hand van internationaal erkende methodologieën die regelmatig worden gecontroleerd.

Boven op de inperking of vastlegging van koolstof, bieden een aantal van deze projecten bijkomende milieu-, sociale en economische voordelen, zoals het behoud van de biodiversiteit, tewerkstelling, een hoger dagloon en onderwijs- en gezondheidssteun. Door zulke projecten te ondersteunen, verbeteren we het welzijn van lokale gemeenschappen op duurzame wijze en pakken we tegelijkertijd de klimaatverandering aan. Zo dragen we bij aan de VN-doelen voor Duurzame Ontwikkeling.

Hoe wordt de strategie voor koolstofneutraliteit van Lavazza geïmplementeerd? Waarom wordt de koolstofuitstoot van Lavazza Blue-capsules gecompenseerd?

De Blue-capsules waarvan de koolstofuitstoot wordt gecompenseerd, zijn een belangrijke stap voor de Lavazza Group. We streven er immers naar om alle bedrijven en producten van de groep koolstofneutraal te maken, zoals vereist in de Roadmap to Zero van de Lavazza Group. Dit traject is in overeenstemming met de toezegging van de Lavazza Group om zich te houden aan de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling, in het bijzonder door te reageren op de doelstellingen van het VN-doel 12 (Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling: verantwoord grondstoffenverbruik en verantwoorde productie) en het VN-doel 13 (Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling: bestrijding van klimaatverandering).

Compensatieprojecten zijn specifiek bedoeld om de CO₂-uitstoot in te perken. Elke ton ingeperkte of vastgelegde CO₂ levert 1 koolstofkrediet op.

De werkelijke uitstootreducties worden nauwkeurig gemeten met strikte berekeningsmethoden en door derden nagegaan. Na dit controleproces worden koolstofkredieten uitgegeven en ter beschikking gesteld in een internationaal elektronisch koolstofregister. B28 Alle operaties worden dus geregistreerd en openbaar gemaakt. Zodra kredieten zijn ingeruild, worden ze verwijderd zodat ze niet dubbel kunnen worden geteld. Compensatie vindt plaats door het ondersteunen van projecten voor herbebossing, duurzame landbouw en hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden; die projecten vallen buiten onze toeleveringsketen en zijn in staat om hoogwaardige koolstofkredieten op te leveren die voldoen aan de hoogste internationale normen (VCS, CCBA, CDM).

Wat is het doel van het koolstofneutraliteitsprogramma van Lavazza? Welke fasen maken er deel van uit? Wat is inbegrepen in CO₂-neutraliteit?

De neutraliteit van deze capsules omvat de compensatie van de uitstoot gedurende de levenscyclus van het product, van de teelt van koffie tot het einde van zijn levensduur, met daar tussenin alle stadia van productie, transport en afdanking.

Het gaat onder andere om de winning van grondstoffen, de fabricage van producten, de verpakkingsfase, de upstream en downstream transportprocessen en, tot slot, de afdankingsfase.

Is deze keuze onderworpen aan bindende wetgeving?

Onze koolstofneutraliteitsbenadering is op eigen initiatief. Dit traject is in overeenstemming met de toezegging van de Lavazza Group om zich te houden aan de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling, in het bijzonder door te reageren op de doelstellingen van het VN-doel 12 (Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling: verantwoord grondstoffenverbruik en verantwoorde productie) en het VN-doel 13 (Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling: bestrijding van klimaatverandering).

Hoe wordt een koolstofkrediet gegenereerd? Hoe wordt het goedgekeurd?

Alle compensatieprojecten zijn bedoeld om de CO₂-uitstoot in te perken. Elke ton ingeperkte of vastgelegde CO₂ levert 1 koolstofkrediet op. De werkelijke uitstootreductie (of -afvang) wordt nauwkeurig gemeten met strikte berekeningsmethoden en wordt gecontroleerd door derden, die door de VN zijn erkend. Na dit controleproces worden koolstofkredieten uitgegeven en ter beschikking gesteld in een internationaal elektronisch koolstofregister. Alle inwisseloperaties worden dus geregistreerd en openbaar gemaakt. Zodra kredieten zijn ingeruild, worden ze verwijderd zodat ze niet dubbel kunnen worden geteld. Compensatie vindt plaats door het ondersteunen van projecten voor herbebossing, duurzame landbouw en hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden; die projecten vallen buiten onze toeleveringsketen en zijn in staat om hoogwaardige koolstofkredieten op te leveren die voldoen aan de hoogste internationale normen (VCS, CCBA, CDM).

Wordt de CO₂-uitstoot van alle Lavazza-producten voor eenmalig gebruik gecompenseerd?

De Blue-capsules waarvan de CO₂-uitstoot wordt gecompenseerd, zijn een relevante mijlpaal van het plan ‘Roadmap to Zero’, dat is gericht op het verminderen en compenseren van de indirecte uitstoot in de hele toeleveringsketen stroomopwaarts en stroomafwaarts van de activiteiten van Lavazza (groene koffie, verpakking, vervoer, verwijdering). Daarnaast heeft Lavazza, wat rechtstreekse uitstoot betreft, zijn uitstoot op bedrijfsniveau (productievestigingen, verkoopkantoren, kantoren) ingeperkt en gecompenseerd sinds 2020. De neutralisering van de indirecte uitstoot zal geleidelijk aan worden verwezenlijkt door middel van stapsgewijze jaarlijkse quota die worden vertegenwoordigd door producten en merken.

Waarom koos Lavazza voor compensatieprojecten buiten Europa?

De meeste huidige compensatieprojecten bevinden zich in ontwikkelingslanden. De sociale voordelen van zulke projecten hebben een duidelijke positieve impact op de lokale gemeenschappen waar het project is uitgerold.