• Print
  • Bookmark

MINIMALE MILIEUDRUK

Lavazza integreert Sociale Ondernemingsverantwoordelijkheid (CSR), een Systeem voor milieubeheer (SGA) en Levenscyclusanalyse (LCA) in haar visie om op systematische wijze ecologische duurzaamheid na te streven.

De cijfers die deze keten kenmerken, zijn ongetwijfeld positief

De cijfers die deze keten kenmerken, zijn ongetwijfeld positief:

- in 2014 is de emissiegraad per ton verwerkte koffie (directe emissies) met 17% afgenomen ten opzichte van 2012;
- 100% van de elektrische energie die in 2014 werd ingezet om de Italiaanse werkplaatsen te laten draaien, is afkomstig van vernieuwbare bronnen;
- het specifieke stroomverbruik per verpakte koffie-eenheid is in het triënnium 2012-2014 gedaald met 8%;
- het warmteverbruik in deze periode is zowel in absolute termen gezakt (met ongeveer 6%) als per verpakte koffie-eenheid (met ongeveer 17%).

In het geheel hebben de investeringen in efficiëntere productieprocessen in 2014 een economische besparing van 3,9% opgeleverd ten opzichte van het totaal van de industriële productiekosten van het jaar 2013.

Deze besparing zal opnieuw worden geïnvesteerd voor een continue verbetering van de productieprocessen en een toenemende minimalisering van het milieu-impact. In termen van “Value Relevance” wordt duurzaamheid immers beschouwd als de “rode draad” die door het hele proces loopt, van de grondstof tot het eindproduct, met de creatie van waarde op middellange en lange termijn als resultaat.

Met het oog op een minimale milieudruk werkt Lavazza ook aan de verbetering van het capsulesysteem, de markt met het grootste groeicijfer.

Het bedrijf beweegt zich in twee fundamentele richtingen: optimalisering van de huidige oplossingen met geminimaliseerde gewichten en gerationaliseerde processen en vermindering van het interne bewerkingsafval.

Een gebied waaraan we bijzonder veel aandacht schenken, is dat van de verpakkingen. Lavazza is voorstander van een ecologische benadering van het packaging design waarin de primaire functies van de verpakking – het product beschermen en beveiligen – samenvallen met een beperkte milieudruk van de verpakking. Lavazza promotes and supports packaging eco-design in order to integrate its primary function of protecting and safeguarding the product, whilst, at the same time, minimising its environmental impacts.


Dit ecologisch gerichte packaging-beleid

Dit ecologisch gerichte packaging-beleid, dat de kwaliteit van het product respecteert en tegelijkertijd rekening houdt met de technische, technologische en marketing-behoeften, uit zich in:

- minder verpakking en verwijdering van alle niet noodzakelijke componenten;
- vermindering van het gewicht of het volume van de gebruikte materialen met een gelijkwaardige houdbaarheid van het product;
- eenvoudigere vormen om meer gerecycleerd materiaal in te kunnen zetten en dus minder onbewerkte grondstoffen;
- experimenteren met en implementeren van nieuwe materialen waarmee ook het levenseinde van een verpakking waarde krijgt en verpakkingen introduceren voor gescheiden afvalinzameling.


De belangrijkste beslissingen voor ecologisch verantwoorde verpakkingen zijn bedoeld om minder plastic, karton en aluminiumlagen in de niet primaire verpakkingen te gebruiken. Enkele voorbeelden:

- 11% minder materiaal voor de productie van capsules door de thermische vorming te optimaliseren;
- minder papier en houten pallets (41 ton papier en 467 pallets) door niet essentiële verpakkingselementen voor de producten Roast&Ground te elimineren;
- 90% van het karton – dat al als afval kan worden gescheiden – is afkomstig van gerecycleerd materiaal.

De belangrijkste beslissingen voor ecologisch verantwoorde verpakkingen

Een van de belangrijkste resultaten die Lavazza heeft bereikt tijdens de driejarenperiode waarnaar de gegevens verwijzen in het kader van haar ecologisch verantwoord verpakkingenbeleid, is dat alle kartonverpakkingen voor 90% bestaan uit gerecycleerd materiaal.
In samenwerking met het Italiaanse Ministerie voor Milieu worden de belangrijkste producten van Lavazza gecertifieerd op basis van de kwantificering van hun milieudruk. Het bedrijf werkt ook samen met hetzelfde Ministerie en met de Europese Commissie om de standaardparameters vast te leggen voor de koffiesector waarmee de milieudruk kan worden berekend volgens precieze en door iedereen gedeelde methodes en processen.