• Print
 • Bookmark

PRIVACYBELEID

Wetgevend decreet nr. 196 van 30 juni 2003

INFORMATIE OVER DE PERSOONSGEGEVENS

Krachtens het Art. 13 van het Italiaans Wettelijk Decreet Nr. 196 van 30 juni 2003 ter bescherming van de persoonsgegevens, verklaart LUIGI LAVAZZA S.p.A. dat alle persoonsgegevens die u verstrekt, gebruikt zullen worden in overeenstemming met het hierboven vermelde decreet en volgens onderstaande criteria: 

1) Doel van de gegevensvergaring De persoonsgegevens worden vergaard, gebruikt en bewaard voor de volgende doeleinden:

 • wedstrijden; 
 • deelname aan de "gebruikersgemeenschappen" (communities) die Lavazza op zijn web sites bevordert;
 • markt- en marketing-analyses (toestemming van het subject vereist);  
 • gegevensverwerking voor statistische doeleinden (toestemming van het subject vereist);
 • verzending door Lavazza van reclamemateriaal, nieuwsbrieven en andere communicatie in het kader van promotie- en commerciële initiatieven, ook via e-mail, mobiele telefoon, Mms (Multimedia Messaging Service) of SMS (Short Message Service) (toestemming van het subject vereist); 
 • contractuele en commerciële relaties;
 • elk ander doeleinde waarvoor de betrokken persoon zijn toestemming heeft verleend.

2) Gebruik, verwerking en bewaring van de vergaarde gegevens Uw gegevens worden verwerkt met middelen en instrumenten die geschikt zijn om de veiligheid en privacy van persoonsgegevens te garanderen. De toegang tot deze gegevens verloopt manueel of met behulp van elektronische of automatische opslagsystemen. De verwerking van de persoonsgegevens omhelst alle door de wet vermelde handelingen die noodzakelijk zijn voor het verwerken zelf, inclusief verstrekking aan derde partijen zoals vermeld in paragraaf 4. Sommige details kunnen verzonden worden via telecommunicatienetwerken die zowel plaatselijk beschermde netten als het Internet kunnen zijn. Met betrekking tot dit laatste zullen de gegevens beschermd worden met de standaard beveiligingsmaatregelen zoals die gegarandeerd worden door het net zelf. De gegevens worden verwerkt door werknemers van Lavazza en/of primaire bedrijven aan wie Lavazza toestemming heeft verleend tot het verwerken en bewaren van persoonsgegevens. Al het personeel zal duidelijk geïdentificeerd en opgeleid worden en ingelicht zijn over de beperkingen die opgelegd worden door het Wettelijk Decreet Nr. 196/2003. 

3) Persoonsgegevensverstrekking  Het verstrekken van persoonsgegevens is niet verplicht. Het kan echter noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de hierboven vermelde doeleinden (wedstrijdenbeheer; het opstarten van contractuele en commerciële relaties; enzovoort). In deze gevallen kunnen bovenstaande doeleinden niet worden bereikt als de gegevens niet worden verstrekt.

4) Bekendmaking van de persoonsgegevens Persoonsgegevens zullen niet bekend worden gemaakt of overhandigd worden aan derden, met uitzondering van bedrijven die deel uit maken van de Lavazza-Groep en andere primaire bedrijven waaraan Lavazza toestemming heeft verleend om de doeleinden te verwezenlijken die vermeld zijn in paragraaf 1.

5) Houder van de gegevens De officiële houder van persoonsgegevens is Luigi Lavazza S.p.A., wettelijk adres - Via Bologna 32, Turijn, (Italië), in de persoon van zijn wettelijke vertegenwoordiger “pro tempore”. 

6) Rechten van de betrokken partij Wie persoonsgegevens verstrekt, mag zijn rechten daaromtrent doen gelden in overeenstemming met Art. 7 van het Wettelijk Decreet Nr. 196/2003, waarvan de volledige tekst hieronder is gepubliceerd.  Art. 7 (Recht op toegang tot persoonsgegevens en andere rechten)

1. De betrokken persoon heeft het recht om bevestiging te ontvangen van het feit dat er al dan niet persoonsgegevens van hem/haar bestaan - zelfs als deze nog niet zijn opgeslagen - en heeft het recht om daarover te worden ingelicht in een begrijpelijke vorm.

2. De betrokken persoon heeft het recht om ingelicht te worden over:

 1. de bron van zijn/haar persoonsgegevens;
 2. de doeleinden en verwerkingsmethoden;
 3. de logica die wordt toegepast op verwerking met elektronische instrumenten;
 4. de identificatiedetails van de houder, van wie verantwoordelijk en/of gemachtigd is krachtens Art. 5, Paragraaf 2;
 5. de mensen of categorieën van mensen aan wie deze gegevens verstrekt worden of die in het bezit ervan komen in het kader van hun bevoegdheid op grond van hun machtiging, verantwoordelijkheid of ontvangen opdracht in elk gebied van het land.

3. De betrokken persoon heeft het recht op het ontvangen van:

 1. bijwerkingen, correcties of, indien hij dit wenst, toevoegingen aan zijn gegevens;
 2. het verwijderen, blokkeren of omzetten in een anonieme vorm van gegevens die op onwettige wijze zijn verwerkt, inclusief gegevens waarvan bewaring niet noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze verzameld of verwerkt werden;
 3. een verklaring die bevestigt dat de handelingen waarover onder de letters  a) en b) bekend zijn gemaakt, ook wat de inhoud ervan betreft, aan iedereen aan wie deze gegevens bekend gemaakt of verstrekt werden, met uitzondering van het geval waarin dit onmogelijk blijkt te zijn of middelen vereist die duidelijk niet in verhouding zijn met het gevrijwaarde recht.

4. De betrokken persoon heeft het recht om zich geheel of gedeeltelijk te verzetten:
a. tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens om rechtmatige redenen, zelfs als dit gebeurt in overeenstemming met de bedoelingen van de gegevensverzameling; het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens met het oog op verzending van reclame of materiaal voor directe verkoop, voor marktonderzoek of mededelingen van commerciële aard.

7) Algemene voorwaarden Alle acties en activiteiten met gebruik van of verwijzing naar het hierna opgesomde materiaal op web-pagina's of andere interactieve contexten die door Lavazza verstrekt worden, zijn ten strengste verboden. Indien vastgesteld, kan dit de onmiddellijke schorsing uit het ledenbestand en/of verwijdering van uw geplaatste berichten en foto's tot gevolg hebben:   

 • Obsceen of pornografisch materiaal
 • Materiaal in overtreding met auteursrechten, in het bijzonder illegale software, muziekbestanden, afbeeldingen, video's of tekst waarop auteursrechten rusten
 • Materiaal dat beledigingen of laster bevat, inclusief uitingen van fanatisme, racisme, haat, oneerbiedigheid of bedreigingen 
 • Materiaal dat informatie verstrekt of bevordert met instructies voor illegale activiteiten of activiteiten die anderen schade kunnen berokkenen
 • Software, informatie of enig ander materiaal met computervirussen of beschadigende componenten
 • Materiaal dat niet geschikt is voor kinderen onder 18 jaar
 • Betaalde publiciteit of sponsoractiviteiten
 • Materiaal of activiteiten die in overtreding zijn met of aanzetten tot het overtreden van wetten of normen die bedoeld zijn om privé-personen te beschermen of van rechtmatig door de overheid opgelegde regels.  

Ook al is Lavazza niet verplicht om de content die op haar web-pagina's wordt geplaatst, te controleren, behoudt Lavazza zich het recht voor om deze op elk ogenblik te wijzigen zonder daarvoor vooraf te waarschuwen. Lavazza doet dit om overeenstemming te garanderen met de algemene servicegebruiksvoorwaarden, om elke, ook slechts vermoedelijke, overtreding van rechten van derden na te gaan, alsmede de betrouwbaarheid van gebruikers over wie klachten worden ontvangen, ook van privé-personen, en om alle noodzakelijke maatregelen te kunnen treffen, inclusief schorsing uit het ledenbestand of onderbreking van de service. Elk strafbaar feit dat Lavazza vaststelt zal onmiddellijk gemeld worden aan de bevoegde instanties. De leden moeten Lavazza een royalty-vrije licentie verlenen voor het gebruiken, kopiëren, veranderen, overdragen en openbaar verzenden van de web-pagina’s die ze inzenden, uitsluitend met betrekking tot het hosten van de content die door de gebruikers wordt gepubliceerd en van marketing –en reclamecampagnes. Deze content zal eigendom blijven van de gebruikers, die het volle recht behouden om deze te verwijderen of op elk ogenblik erover te beschikken.

AANSPRAKEIJKHEID VOOR DE CONTENT
Lavazza is op geen enkele manier aansprakelijk voor de content en meningen die gepubliceerd worden op de pagina's van haar leden. Wanneer zij zich registreren, erkennen de gebruikers dat alleen zij zelf aansprakelijk zijn voor alles wat zij op de site van Lavazza plaatsen, die op geen enkele manier aansprakelijk is voor het gedrag van leden dat in overtreding is met de algemene servicevoorwaarden. Lavazza stelt de samenwerking op prijs van iedereen die enige overtreding van de algemene community-servicevoorwaarden of overtreding van geldende wetten rapporteert. De leden zijn aansprakelijk, en dus vervolgbaar, voor de content van materiaal (teksten en foto's) dat Lavazza host. Wanneer zij pagina's sturen naar de site van Lavazza, verklaren de leden dat zij alle regels naleven van de servicegebruiksvoorwaarden. Indien Lavazza of filialen van Lavazza betrokken wordt bij rechtszaken van derden met betrekking tot het gedrag of de manier waarop de community-services gebruikt worden door een van de leden daarvan, accepteren zij uitdrukkelijk om Lavazza en haar filialen te vrijwaren tegen enig schadelijk gevolg daarvan en alle kosten te vergoeden en vergoedingen te betalen voor alle direct of indirect geleden schade. Voor meer informatie omtrent het gebruik van uw persoonsgegevens, of voor verzoeken om toegang, wijzigingen of verwijderingen en/of u te verzetten tegen het gebruik ervan, neemt u contact op met: 

LUIGI LAVAZZA S.p.A.
(Lavazza Customer Service)
BTW-nummer IT00470550013 via Bologna, 32
10152 Turijn Italië
Tel. +39 011 2408400
Fax + 39 011 2398333
e-mail: info@lavazza.it